İçeriğe geç

Vizyon Çevre OSGB: İş Güvenliğiniz İçin Uzman Destek

İş güvenliği, çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak için işyerinde alınan önlemlerin bütünüdür. İş güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların verimliliğinin artması ve işverenin hukuki sorumluluklarının azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Vizyon Çevre OSGB, iş güvenliği alanında uzman kadrosu ve deneyimli ekibi ile işyerlerinizde iş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Vizyon Çevre OSGB’nin iş güvenliği hizmetlerinden bazıları şunlardır:

  • İş güvenliği uzmanı hizmeti
  • İşyeri hekimliği hizmeti
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
  • Risk değerlendirmesi
  • Acil durum planı
  • İş hijyeni
  • Kişisel koruyucu donanım
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı danışmanlığı

Vizyon Çevre OSGB, işyerinizin tehlike sınıfına göre ihtiyaç duyduğunuz iş güvenliği hizmetlerini en uygun fiyat ve kalitede sunar.

Vizyon Çevre OSGB ile iş güvenliğinizi güvence altına alın!

Genel Bilgiler

İş güvenliği uzmanları, hizmet verdikleri firmanın dinamiklerine göre değişkenlik gösteren süreçlerini, sektörel tecrübeleri, mevzuat bilgileri, gözlem ve araştırma yetenekleri ile birleştirebilen profesyonellerdir. Bu sebeple “yerinde” uygulanabilir bir daldır.  

İş Güvenliği Uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip profesyonelleri ifade eder. Uzmanlık derecesi C sınıfı ile başlar, gereklilikler yerine getirildikçe B sınıfı ve en son A sınıfı olacak şekilde ilerler. 

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi; 

İş güvenliği uzmanının hizmet süresi işyerinizin güncel çalışan sayısına ve işyerinizin tehlike sınıfına göre hesaplanır. 

Buna göre: 

• Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika 

• Tehlikeli Sınıf: kişi başı 20 dakika 

• Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 40 dakika 

İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri; 

• İş güvenliği uygunluk kontrol formunun düzenlenmesini sağlamak • İş güvenliği uygunluk kontrol formuna göre gerekli raporlamaları ve bilgilendirmeleri yapmak, 

• İş güvenliği eğitimlerini vermek, eğitim etkinliğini değerlendirmek • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek 

• İşyerinde saha gözetimleri yaparak ilgili kişilere raporlamalar yapmak • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak, gerekli durumlarda sekreterliğini yapmak 

• Yıllık çalışma planı hazırlamak, plana uyumu takip etmek 

• Eğitim planı hazırlamak, plana uyumu takip etmek 

• Yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, 

• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak (alt işveren yönetim sistemini organize ve koordine etmek) 

• Risk değerlendirmesi yapmak

• Acil durum planı hazırlamak, ekiplerin oluşumuna destek olmak ve acil durum eğitimleri ile acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi için işverene rehberlik yapmak. 

• Yangın güvenliğini sağlamak, ekiplerin oluşumuna ve eğitimlerine destek olmak 

• İç yönetmelik/ iç yönerge hazırlamak 

• İş izni (sıcak çalışma, yüksekte çalışma, kazı işleri vb.) prosedürlerini hazırlamak • Çalışma talimatlarını hazırlamak 

• İş kazası sonrasında kaza kök neden analizini yapmak, raporunu oluşturmak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak kazazedenin tekrar eğitimini vermek • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek 

• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek 

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek 

• Kişisel koruyucu donanım (KKD) risk haritası ve değerlendirmesi yapmak • Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanım eğitimlerinin verilmesini sağlamak • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak 

• Elektrik, topraklama ve paratoner tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek 

• İş makineleri ve kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrollerini takip etmek • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri, yetki ve yükümlülükleri 28512 sayılı 29.12.2012 tarihli Resmî Gazete İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri: 

a) Rehberlik; 

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. 

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

b) Risk değerlendirmesi; 

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

c) Çalışma ortamı gözetimi; 

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek. 

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile iş birliği halinde hazırlamak. 

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 

5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

d) İlgili birimlerle iş birliği; 

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. 

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde çalışmak, 

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak. 

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri 

(1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

a) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 

b) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 

c) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iş birliği yapmak. 

İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri 

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu  

Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.