İçeriğe geç

Vizyon Çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman işyeri hekimleriyle, çalışanlarınızın sağlığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olmaktadır.

İşyeri hekimlerimiz, işyerinizdeki riskleri değerlendirerek, çalışanlarınızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

İşyeri hekimlerimizin görevlerinden bazıları şunlardır:

 • İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanların genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İşyerindeki iş hijyeni süreçlerini sağlık açısından gözlemlemek, değerlendirmek
 • İşyerinde yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • İş kazası sonrası işe dönüşte kazazedenin sağlık gözetimini yapmak
 • Özel politika gerektiren gruplardaki çalışanların sağlık gözetimini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • İş sağlığı yıllık çalışma ve eğitim planını hazırlamak
 • Yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak

Vizyon Çevre, işyeri hekimliği hizmetlerinde en iyi hizmeti sunmayı ve çalışanlarınızın sağlığını ve güvenliğini korumaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Genel Bilgiler ve Diğer Görevler

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade etmektedir. 

İşyeri hekimi bilinen klasik hekimlik yaklaşımlarının yanında, işyerinde çalışanların sağlık gözetimini yaparak çalışanların, işyerinde maruz kaldıkları sağlığa etki eden unsurları da değerlendirir, sürecin iyileşmesi için önerilerde bulunur, çalışanların meslek hastalıklarına karşı korunması çalışmalarında en etkili profesyonellerdendir. 

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi; 

İşyeri hekimi hizmet süresi işyerinizin güncel çalışan sayısına ve işyerinizin tehlike sınıfına göre hesaplanır. 

Buna göre: 

• Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 5 dakika 

• Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika 

• Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 15 dakika 

İşyeri Hekim’inin Görevleri; 

• İş sağlığı uygunluk kontrol formunun düzenlenmesini sağlamak • İş sağlığı uygunluk kontrol formuna göre gerekli raporlamaları ve bilgilendirmeleri yapmak, 

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak • İşe girecek çalışanın sağlık açısından yapılacak işe uygunluğunu değerlendirmek 

• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek 

• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile çalışanın uyumunu sağlamak 

• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak 

• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak • İşyerindeki iş hijyeni süreçlerini sağlık açısından gözlemlemek, değerlendirmek 

• İşyerinde yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak 

• İş kazası sonrası işe dönüşte kazazedenin sağlık gözetimini yapmak

• Özel politika gerektiren gruplardaki çalışanların sağlık gözetimini yapmak • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek 

• İş sağlığı yıllık çalışma ve eğitim planını hazırlamak 

• Yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, 

İşyeri hekimlerinin görevleri, yetki ve yükümlülükleri 28713 sayılı 20.07.2013 tarihli Resmî Gazete İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 

İşyeri hekimlerinin görevleri 

(1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. 

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: 

a) Rehberlik; 

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak. 

2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 

3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak. 

4) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma 

Ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak. 

5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. 

6) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. 

7) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

8) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 

b) Risk değerlendirmesi; 

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 

2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak. 

c) Sağlık gözetimi; 

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 

2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 

3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz  önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk  değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş  yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en  geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe  çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.  Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. 

4) Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak. 

6) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. 

7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. 

8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak. 

9) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile  işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak,  tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici  faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını  hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te  belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. 

10) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek. 

Ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 

2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. 

3) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak. 

4) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile iş birliği halinde EK-3’teki örneğine uygun olarak hazırlamak. 

6) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KâTİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek. 

d) İlgili birimlerle iş birliği; 

1) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek. 

2) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde çalışmak. 

3) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmak. 

4) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. 

5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile iş birliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak. 

6) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 

7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek. 

8) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak. 

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak. 

İşyeri hekiminin yetkileri 

(1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

Ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iş birliği yapmak. 

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. 

İşyeri hekiminin yükümlülükleri 

(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 

(3) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. 

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. 

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.